غارهای باستانی قشم

پاسخ:  خربس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غارهای باستانی قشم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.