یاخته

پاسخ:  سلول

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یاخته» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.