یادداشت

پاسخ:  نت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یادداشت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.