یاد گرفتن

پاسخ:  آموختن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یاد گرفتن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.