یار

پاسخ:  دوست

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.