جملات درست را بیابید

از بین ۱۰۰ جمله این تست هوش منطقی، چندتای آنها می تواند درست باشد؟! در یک جمع ۱۰۰ نفره، ۱۰۰ جمله به شکل زیر بیان می شود: نفر اول می گوید: “دست کم یکی از جملاتی که بیان می شود، نادرست است.” نفر دوم می گوید: “دست کم دو تا …

عبور از مسیرهای مربعی

در شکل فوق، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.