تست هوش ریاضی: ستون پنجم

:: تست هوش عددی: همانند شکل بالا، پنج ستون داریم. می خواهیم با توجه به ارتباط این ستون ها با هم، وضعیت ستون پنجم را مشخص کنیم و بجای علامت های سؤال، اعداد مناسب قرار دهیم. آیا می توانید این اعداد را مشخص کنید؟

معمای وزن سکه های دسته بندی شده

۱۰ تادسته ی ۱۰ تایی سکه داریم که ۹ تا ازاین ۱۰ تا دسته سکه هایشان ۱۰ گرمی ویک دسته سکه هایش ۹ گرمی است چگونه بایک بار وزن کردن دسته ای که سکه هایش ۹ گرمی است را بیابیم ؟