معمای تست هوش سن ناخدا

سن ناخدای کشتی است؟ او چند فرزند دارد؟ طول کشتی او چقدر است؟ حاصل ضرب سن ناخدای کشتی،تعداد فرزند و طول کشتی او 32118 است. طول کشتی برحسب فوت دریایی،فرزندان ناخدا بعضی پسر و بعضی دختر،سن اواز 100 نگذشته اما بیش ازتعداد فرزندانش است.