آب ترکی

پاسخ:  سو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب ترکی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.