یادگاری

پاسخ:  یادبود

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یادگاری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.