فارسی قدیم

پاسخ:  دری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فارسی قدیم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.