بارابادوس

پاسخ:  بریج‌ تاون

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «بارابادوس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.