ایتالیا

پاسخ:  رم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ایتالیا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.