یأس و دلسردی

پاسخ:  ناامیدی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یأس و دلسردی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.