آ نکه در قبال پرداخت مزد، کارگران را به کار می گمارد

پاسخ:  کارفرما

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آ نکه در قبال پرداخت مزد، کارگران را به کار می گمارد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.