ظاهر و آشكار

پاسخ:  نمایان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظاهر و آشكار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.