با روب آید

پاسخ:  رفت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با روب آید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.