آب گوارا

پاسخ:  زلال

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب گوارا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.