پسر گودرز در شاهنامه

پاسخ:  گیو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «پسر گودرز در شاهنامه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.