با اصل و نسب

پاسخ:  استخوندار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با اصل و نسب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.