ساحل

پاسخ:  کناره

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساحل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.