واحد شمارش هواپیما

پاسخ:  فروند

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحد شمارش هواپیما» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.