چاپ خودكار

پاسخ:  رتاتیو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چاپ خودكار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.