ظرافت در کلام

پاسخ:  نکته پردازی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرافت در کلام» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.