با پریدن آن برق می رود

پاسخ:  فیوز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با پریدن آن برق می رود» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.