غار و پناهگاه

پاسخ:  کهف

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غار و پناهگاه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.