فاراد

پاسخ:  ظرفیت الکتریکی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فاراد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.