واحب و ضروری

پاسخ:  لازم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واحب و ضروری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.