با این جشن باستانی به پیشوار نوروز می روند

پاسخ:  چهارشنبه سوری

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با این جشن باستانی به پیشوار نوروز می روند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.