با اصول همراه است

پاسخ:  ادا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با اصول همراه است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.