نائره

پاسخ:  آتش بر افروخته

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نائره» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.