سابوتاژ

پاسخ:  خرابکاری ، کارشکنی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سابوتاژ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.