هارون

پاسخ:  نام برادر حضرت موسی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هارون» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.