طالب

پاسخ:  جوینده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طالب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.