مؤثرترین کتاب تاریخ آمریکا در مورد رنج بردگان

پاسخ:  کلبه عمو توم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مؤثرترین کتاب تاریخ آمریکا در مورد رنج بردگان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.