آب بسیار

پاسخ:  عرن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب بسیار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.