استرالیا

پاسخ:  کانبرا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «استرالیا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.