رئیس جیمز باند

پاسخ:  ام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس جیمز باند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.