غارج

پاسخ:  غارج

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غارج» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.