وابسته نظامی

پاسخ:  اتاشه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «وابسته نظامی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.