چادر بزرگ که رختخواب را در آن می بندند

پاسخ:  چادر شب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چادر بزرگ که رختخواب را در آن می بندند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.