سابح

پاسخ:  شناور

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سابح» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.