طاخک

پاسخ:  زیتون تلخ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاخک» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.