افغانستان

پاسخ:  کابل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «افغانستان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.