چاپلوسی

پاسخ:  لوسانه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چاپلوسی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.