خاتون

پاسخ:  بیگم- بانو- بی بی- کد بانو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خاتون» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.