خادم قوم

پاسخ:  ام

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خادم قوم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.