رئیس جمهوری

پاسخ:  پرزیدنت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس جمهوری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.