فاجر

پاسخ:  نابکار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فاجر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.