گابردین

پاسخ:  نوعی پارچه ضخیم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گابردین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.